Tư vấn Quản lý
Việc chuẩn hóa hệ thống quản lý của doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế là một xu hướng rõ ràng và hứa hẹn đem đến có doanh nghiệp những lợi ích thiết thực, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới ngày một sâu sắc. Các hệ thống quản lý tiêu chuẩn hóa đóng góp một cách hữu cơ vào tiến trình hình thành nên các thương hiệu mạnh, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế, nơi mà các rào cản kỹ thuật trong thương mại là luôn luôn tồn tại.
Đào tạo
Con người là hạt nhân của văn hóa tổ chức. Họ là phương tiện để tổ chức thực hiện được nhiệm vụ và hoàn thành sứ mệnh của mình. Để thành công, các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng đội ngũ cán bộ quản lý trong tổ chức hiểu rõ quá trình quản lý con người và có khả năng tạo ảnh hưởng, tác động đến con người trong các giao dịch công việc.